The Celtic Literature Collective

Gogonedauc argluit hapich guell
Llyfr Du Caerfyrddin X

Gogonedauc argluit hanpich guell.
Athuendicco de egluis. achagell.
A. kagell. ac egluis.
A. vastad. a diffuis.
A. Teir finhaun yssit.
Due uch guint. ac vn uch eluit.
A. y risgaud ar dit.
A. Siric a perwit.
Athuendiguiste awraham pen fit.
A. vuchet tragiuit.
A. adar a guenen.
A. attpaur. adien.
Athuendiguste aron a moesen.
A. vascul a femen.
A. seithnieu a ser.
A. awir. ac ether.
A. llevren a llyther.
A. piscaud yn hydiruer.
A. kywid. agueithred.
A. ysaul da digoned.
Athuendigaf de argluit gogned.
Gogonedauc a. h. g.